ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα στελέχη της εταιρείας μας, εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία εκείνα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Μεθόδους, τα οποία κάθε φορά κρίνονται απαραταίτητα,  προκειμένου η επιχείρηση σας να παραμένει  ενήμερη και να είναι πάντα σύννομη με την  ισχύουσα Φορολογική – Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών :

  1. Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
  2. Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  3. Διαχειριστικοί Έλεγχοι.
  4. Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  5. Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  6. Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών.
  7. Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος.
  8. Έκτακτος   Δειγματοληπτικός  Έλεγχος του λογιστηρίου με σκοπό την Αξιολόγηση  έτσι ώστε  να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας και η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις των Φορολογικών – Εργατικών – Ασφαλιστικών νόμων.