ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι νομικοί μας σύμβουλοι εξυπηρετούν πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων.

  • Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99
  • Ίδρυση εταιρειών
  • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
  • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων
  • Επιλογή εταιρικών σχημάτων
  • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών
  • Δικαιώματα και αμοιβές (Royalties, Knowhow)
  • Ανακοπές – προσφυγές
  • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
  • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.