ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Αναφορών τέλους χρήσης.
  1. Σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
  2. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ.
  3. Εργασία Τέλους Χρήσης, Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού , δημοσίευση, καθώς και Υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  4. Σύνταξη της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος και των υπόλοιπων  σχετικών δηλώσεων καθώς   και υποβολή αυτών.
  5. Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.